Informatie over gegevensverwerking en -bescherming

Met betrekking tot de gegevens die zijn verzameld bij het aanmaken van het gebruikersaccount en het activeren van de eSIM, zal als gegevensverwerker worden beschouwd SEAT, S.A. (hierna "SEAT" genoemd), met Spaans btw-identificatienummer A-28 049 161, gevestigd aan Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona) en e-mailadres customercare@seat.es. U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer via het volgende e-mailadres: dataprotection@seat.es

 

Doel en rechtsgrond voor gegevensverwerking

SEAT verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede andere persoonsgegevens die SEAT verkrijgt via de formulieren of tijdens de verwerking van uw verzoek, voor de volgende doeleinden:

- Formulier aanmaken gebruikersaccount: het aanmaken van uw gebruikersaccount. 

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw gegevens is de toestemming die u heeft gegeven in het formulier voor het aanmaken van een account.

- Formulier activering eSIM: het regelen van de activering van uw eSIM en het garanderen dat het proces succesvol verloopt. Het is mogelijk dat er tijdens de verwerking contact met u wordt opgenomen.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw gegevens is de toestemming die u heeft gegeven in het formulier voor het activeren van de eSIM.

- Alleen indien u toestemming heeft gegeven voor het doorgeven van uw gegevens aan de importeur voor marketingdoeleinden. Hierdoor kan de importeur u informatie sturen over producten en diensten die door de importeur worden aangeboden. Indien u toestemming heeft gegeven voor het doorgeven van uw gegevens aan de importeur en u wilt deze toestemming intrekken, dient u contact op te nemen met de importeur aangezien deze gegevensverwerker is.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw gegevens is de toestemming die u heeft gegeven.

 

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

SEAT geeft uw persoonsgegevens door aan derden wanneer de wet dit voorschrijft. SEAT verleent derden die handelen in de hoedanigheid van gegevensverwerker toegang tot uw persoonsgegevens teneinde SEAT CONNECT-diensten te leveren.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

SEAT bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het leveren van de overeengekomen diensten, en in elk geval tot u verzoekt om deze te verwijderen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedurende drie jaar geblokkeerd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake persoonsgegevens.

Bovendien informeert SEAT u dat, aangezien uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw SEAT ID-gebruikersaccount, uw persoonsgegevens niet uit uw SEAT ID-account worden gewist als u vraagt om uw gegevens te wissen, aangezien u er andere apps aan gekoppeld kunt hebben. U kunt echter uw gegevens en privacy-instellingen te allen tijde aanpassen. Ga hiervoor naar https://seatid.vwgroup.io/.

Bij het bewaren van uw persoonsgegevens neemt SEAT de wettelijke bewaarplicht in acht zoals die geldt voor elke categorie gegevens.

 

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 

ToegangAls SEAT uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u toegang krijgen tot uw gegevens en deze inzien.

 

RectificatieU kunt uw persoonsgegevens wijzigen indien deze onjuist zijn of aanvullen indien deze onvolledig zijn.

 

VerwijderingU kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

BezwaarU kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. SEAT zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om dit niet te doen, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Beperking van de verwerkingU kunt vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

De gegevens zijn mogelijk onjuist. SEAT mag de gegevens niet gebruiken zolang SEAT nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

De verwerking is onrechtmatig. SEAT mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar u wilt niet dat de gegevens worden gewist, omdat u ze later nog wilt opvragen.

Gegevens zijn niet meer nodig. SEAT heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

U maakt bezwaar. Maakt u bezwaart bij SEAT tegen het verwerken van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, moet SEAT stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij SEAT dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van SEAT zwaarder wegen, mag SEAT de gegevens niet verwerken.

 

Overdraagbaarheid:U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die we in het kader van uw overeenkomst met SEAT hebben verkregen in elektronisch formaat ontvangen of naar een andere organisatie laten sturen.

 

Rechten uitoefenenU kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar customercare@seat.es of via uw SEAT ID-account door uw gegevens- en privacy-instellingen aan te passen op https://seatid.vwgroup.io/. De uitoefening van deze rechten is gratis, tenzij er sprake is van duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken.

 

Indien u van mening bent dat SEAT uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, kunt u een klacht indienen bij de betreffende toezichthouder via de website www.aepd.es.