privacy statement 2016

 SEAT

Publicatiedatum: 02-12-2016

Privacy Statement Mijn SEAT App

 

SEAT gaat zorgvuldig met uw gegevens om. 

Pon’s Automobielhandel B.V. gevestigd aan de Zuiderinslag 2 te Leusden (hierna genoemd “PAH”) heeft u een app geleverd met een bijbehorende module welke data uit uw voertuig verwerkt. Deze app is bij u bekend als “Mijn SEATapp” (hierna genoemd “App”). In de volgende alinea’s leest u hoe PAH als voertuigimporteur omgaat - in zijn rol van verantwoordelijke partij - met de persoonsgegevens van de gebruiker van de App.

Belangrijk om te weten is dat tijdens het aanmeldproces in de App de gebruiker toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens door PAH in lijn met de door PAH vooraf gestelde en hieronder beschreven doelen.

Dit Privacy Statement legt uit wat er met de persoonsgegevens gebeurt.

 

Algemeen

De App en de in het voertuig geïnstalleerde Module verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om de gebruiker van de App de functionaliteiten van de App te bieden;

Om de communicatie met de geselecteerde voorkeursdealer te faciliteren zodat deze proactief contact op kan nemen met de gebruiker in geval er een storing in het voertuig optreedt of om een onderhoudsbeurt in te plannen;

Om de SEAT Mobiliteitsservice te faciliteren met de locatiegegevens en de technische gegevens van het voertuig van de gebruiker in geval van pech;

Om de gebruiker van de App van relevante promotionele berichten te voorzien;

Om de gebruiker van de App notificaties te sturen bij service en onderhoud.

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld:

De naam, het telefoonnummer, het e-mailadres van de gebruiker en de door de gebruiker geselecteerde voorkeursdealer;

Voertuig- en onderhoudsgegevens: kilometerstand, status dashboardlampjes, datum volgende onderhoudsbeurt en APK-datum;

Ritgegevens: start- en stoplocatie, duur, lengte, gemiddelde snelheid en Rijstijl-score;

Locatiegegevens: actuele locatie van het voertuig;

Gedragsgegevens: de Rijstijl-score van de gebruiker en de gebruikerspositie in de Rijstijl-ranglijst.

 

Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

De ritgegevens zijn voor de gebruiker van de App toegankelijk. De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle ritgegevens direct (en permanent) te verwijderen;

De voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met PAH en de voorkeursdealer welke de gebruiker in de App kan instellen;

De locatie, voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met Mobiliteitsservice als de gebruiker hiervan gebruik maakt. De Mobiliteitsservice zal de gebruiker vóór het raadplegen van de genoemde gegevens telefonisch om toestemming vragen om de locatiegegevens van de in het voertuig geïnstalleerde Module te gebruiken;

De Rijstijl-score wordt opgenomen in de Rijstijl-ranglijst, maar de daarbij behorende persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers van de App. De Rijstijl-score wordt ook wel rijstijl genoemd in de App;

PAH of de door de gebruiker geselecteerde voorkeursdealer kan de verstrekte persoonsgegevens én voertuig- en onderhoudsgegevens gebruiken om contact met de gebruiker op te nemen. Indien de gebruiker dit niet wenst kan deze gebruik maken van een opt-out zodat voor de dienstverlening van de in het voertuig geïnstalleerde Module en App geen contact meer wordt opgenomen. De opt-out kan door de gebruiker bij de klantenservice van PAH danwel de dealer kenbaar gemaakt worden;

Gekwalificeerde medewerkers van PAH, haar dealers of haar leveranciers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens indien de gebruiker een storing of een vraag heeft over de App of de in het voertuig geïnstalleerde Module.

 

PAH zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde soorten persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden;

in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden;

in verband met een wettelijk voorschrift of een geldig bevel van een bevoegde autoriteit.

 

De leveranciers en dealers van PAH werken onder instructie en verantwoordelijkheid van PAH op basis van gemaakte afspraken. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden zij aangemerkt als bewerker. Zij mogen de gegevens alleen conform de gemaakte onderlinge afspraken en dit privacy statement verwerken. Hierop wordt door PAH toezicht gehouden.

 

Stopzetten verwerken van persoonsgegevens

De gebruiker heeft op ieder moment de keuze om het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens door PAH stop te zetten. Dit kan door het ontkoppelen van het voertuig in het instellingenscherm en de App te de-installeren. De gebruiker kan dan geen gebruik meer maken van de App.

 

Opslag van de persoonsgegevens & bewaartermijnen

De persoonsgegevens van de App en de in het voertuig geïnstalleerde Module worden opgeslagen op een server van een leverancier van PAH in de Europese Unie.

PAH bewaart de persoonsgegevens zo kort als mogelijk om de gebruiker de functionaliteiten in de App te bieden en passend bij de genoemde doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens. Ritgegevens zijn nog maximaal 24 maanden beschikbaar na het begin van een nieuw kalenderjaar, dit geldt ook voor gebruikers welke de App hebben gede-installeerd. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om zelf in de App de ritgegevens en bijbehorend brandstofverbruik en Rijstijl-score/rijstijlscores te verwijderen.

Indien de gebruiker de ritgegevens gebruikt voor de belastingaangifte dan dient deze de ritgegevens zelf te bewaren op de door de Belastingdienst voorgeschreven wijze en termijnen.

 

Analytics

De App maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de wijze hoe de gebruiker de App gebruikt te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de App wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker deze App gebruikt en rapporten over de activiteit op te stellen voor PAH. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van Analytics is nodig voor een goede werking van de App. Door gebruik te maken van de App geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Content van derde partijen

De App bevat geen content van derde partijen anders dan PAH en haar softwareontwikkelaar, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

 

Beveiliging

PAH heeft adequate technische (via onder andere veilige servers, firewalls en het elektronisch beveiligen en versleutelen van de gegevensverbinding en bijbehorende verwerkingen) en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de overbrenging van uw persoonsgegevens van het voertuig en de App naar de servers op een veilige manier geschiedt, alsmede dat de persoonsgegevens op een veilige manier beschermd blijven tegen onrechtmatig gebruik.

 

Andere bestuurders van het voertuig van de gebruiker

PAH noch één van haar dealers of één van de andere betrokken partijen kan vaststellen wie er precies in het voertuig rijdt. De gebruiker van de App weet dat wel en dient de medebestuurders op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de in het voertuig geïnstalleerde Module, de App en de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wijzigingen van dit Privacy Statement

PAH is gerechtigd dit Privacy Statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de gebruiker echter altijd via de App de meest recente versie kan raadplegen. De gebruiker van de App wordt geadviseerd de inhoud van dit Privacy Statement regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in dit Privacy Statement, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze website of een notificatie via de App of per e-mail.

 

Door het gebruik van de App voort te zetten nadat het Privacy Statement is gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt u in met de toepasselijkheid van het gewijzigde Privacy Statement. Alle eventuele wijzigingen in het Privacy Statement treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de App, op deze website of via e-mail, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld.

 

Indien u niet instemt met wijzigingen in het Privacy Statement, dient u het gebruik van de App te beëindigen. Voor zover wijzigingen in het Privacy Statement leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door PAH te verschaffen prestaties onder de met u gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van de App, wordt u daarbij in de gelegenheid gesteld om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice. Op http://www.seat.nl/contact kunt u het e-mailadres of telefoonnummer raadplegen. 

 

In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn hieronder te raadplegen:

 

Vragen & recht op inzage en correctie

Voor vragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de klantenservice. Op http://www.seat.nl/contact kunt u het e-mailadres of telefoonnummer raadplegen. 

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 01-12-2016.