privacy statement 2016

24 februari 2016

SEAT legt uit. 

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele applicatie van Pon’s Automobielhandel B.V. ("PAH"). 

1. Definities
1.1. App: de Mijn SEAT.
1.2. Module: de boardcomputer met SIM-kaart welke in uw auto is geïnstalleerd en noodzakelijk is voor het gebruik van de App.
1.3. Abonnement: voor het gebruik van de App en de Module is een abonnement noodzakelijk.
1.4. Gebruiker: de natuurlijke persoon welke op enigerlei wijze gebruik maakt van de App.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de App, de Module en het Abonnement. 
2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in de App.
2.3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de Gebruiker van de App deze Gebruiksvoorwaarden. 
2.4. Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van gebruiker naar zijn eigen of andere voorwaarden. PAH wijst uitdrukkelijk de eventueel door gebruiker van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand.
2.5. Alvorens de App kan worden gebruikt dient de Gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van het Privacy Statement en deze vervolgens te accepteren.
2.6. Het Privacy Statement en de Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden, opslaan en printen op  www.seat.nl/mijnseat/app-ps-20/ en www.seat.nl/mijnseat/app-tc-20/
2.7. Daar waar de App gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. PAH is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n). Bij tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement van PAH enerzijds en de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) anderzijds, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement van PAH. 
2.8. Indien via de App eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van PAH van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren deze aanvullende voorwaarden. 
2.9. PAH kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. Indien de gebruiker na aanpassing van deze Gebruiksvoorwaarden zijn gebruik van de App voortzet, wordt hij geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. In het instellingenscherm van de App heeft de Gebruiker steeds de mogelijkheid om de laatste versie van de Gebruikersvoorwaarden te raadplegen.

3. Voertuig
3.1. De Module behoort tot/is een vast onderdeel van het voertuig waarin het is geplaatst. Onverhoopte verwijdering dan wel ander gebruik van de in deze Module aanwezige SIM-kaart leidt per direct tot het einde van het gebruik van het abonnement. Alle met deze verwijdering gepaard gaande kosten en eventuele schades (direct en indirect) zijn voor rekening en risico van de Gebruiker. 

4. Diensten
4.1. De in de app aangeboden diensten zijn: 
• Dashboard
• Waarschuwingslampjes
• Ritregistratie
• Rijstijlscore
• Onderhoud
• Pechhulp
• Locatie auto
• Bewegingsalert
Deze diensten kunnen door PAH (eenzijdig) worden gewijzigd.
4.2. Deze diensten worden aan de gebruiker beschikbaar gesteld middels de App. De App communiceert hiervoor met de ingebouwde SEAT Module via het mobiele data netwerk.
4.3. De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. Om de verwerking van gegevens van de Module stop te zetten dient de Gebruiker het voertuig te ontkoppelen in de App.

5. Dataverbinding
5.1. De dataverbinding tussen de Module en het software platform wordt gefaciliteerd door PAH. De kosten maken deel uit van het Abonnement. 
5.2. Het functioneren en de prestaties (snelheid) van de mobiele dataverbinding is afhankelijk van factoren waar PAH geen invloed op heeft. Hiertoe behoren in het bijzonder storing, vermindering en/of onderbreking van de mobiele ontvangst. PAH is hiervoor niet aansprakelijk.
5.3. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor het daarvoor noodzakelijke mobiele apparaat met (internet)verbinding. 

6. Gebruikersaccount
6.1. Om gebruik te kunnen maken van de App dient de Gebruiker zich te registreren in de App om een gebruikersaccount aan te maken. 
6.2. De Gebruiker kan in zijn gebruikersaccount maximaal 1 geschikt voertuig registreren. Een geschikt voertuig beschikt over een Abonnement.
6.3. Het gebruikersaccount is geldig voor de in artikel 7 genoemde looptijd van het Abonnement.
6.4. Voor een juist registratieproces dient de gebruiker te beschikken over een smartphone met iOS 7 of hoger of Android met OS 2.3 of hoger, een geldig e-mail adres en een geldig mobiel telefoonnummer.
6.5. Het wachtwoord dient door de gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Ingeval een wachtwoord bekend is geworden voor een derde, moet de gebruiker het wachtwoord onmiddellijk wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer in zijn gebruikersaccount kan aanmelden – contact met PAH klantenservice (0800-235 7328) opnemen.
6.6. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de gegevens in het gebruikersaccount waarheidsgetrouw en volledig zijn. Aangezien de communicatie met de gebruiker o.a. via e-mail verloopt, moet de gebruiker over een geldig e-mailadres beschikken en toegang hebben tot het bijbehorende e-mailaccount. Indien het e-mailadres of andere gegevens van de gebruiker wijzigen, dan moeten deze per direct in het gebruikersaccount van de gebruiker worden bijgewerkt.

7. Looptijd
7.1. De looptijd van het Abonnement is vierentwintig (24) maanden vanaf datum autoregistratie deel 1A. Na verloop van deze periode eindigt het abonnement automatisch. De Gebruiker kan door PAH een aanbod krijgen om –tegen vergoeding- het Abonnement te verlengen. 
7.2. PAH behoudt zich het recht voor zolang het abonnement kosteloos door PAH aan de gebruiker wordt verstrekt, om tussentijds, zonder opgave van reden, het abonnement stop te zetten. 

8. Gebruik van de diensten, verantwoordelijkheid van de Gebruiker
8.1. De App mag tijdens het rijden niet worden gebruikt.
8.2. PAH verleent aan de Gebruiker voor de looptijd van het abonnement een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App. 
8.3. De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van PAH. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
8.4. PAH heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. 
8.5. PAH kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van de Gebruiksvoorwaarden.
8.6. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van het abonnement niet in strijd is met deze voorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Gebruiker vrijwaart PAH tegen alle vorderingen van derden, de fiscus daaronder begrepen, voor schades die het gevolg zijn van/verband houden met het (onjuiste) gebruik van Module, de App en het Abonnement.
8.7. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
8.8. PAH is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App.
8.9. De Gebruiker vrijwaart PAH voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van de App. De Gebruiker zal PAH alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die PAH als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. 
8.10. Gebruiker dient te allen tijde de brandende waarschuwingslampjes op het dashboard van het voertuig in acht te nemen en daar naar te handelen ten behoeve van onderhoud en service, ook als de App anders aangeeft.
8.11. De Gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om bij verkoop/overdracht van het voertuig de nieuwe bestuurder te attenderen op de Module en het voertuig in zijn/haar gebruikersaccount te ontkoppelen in de App. De nieuwe bestuurder kan gebruik maken van de App en de Module conform deze Gebruiksvoorwaarden voor de resterende duur van het Abonnement.
8.12. De Gebruiker dient een derde (anders dan bestuurder) te attenderen op de Module alvorens deze derde gaat rijden in het betreffende voertuig.

9. Verantwoordelijkheid van PAH
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij PAH, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van de App. 
9.2. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. PAH kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. PAH spant zich in voor een goed functionerende App en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen. 
9.3. PAH kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.
9.4. PAH is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van het abonnement. De gebruiker gebruikt de App en de diensten op eigen risico. 
9.5. PAH is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan doordat de gebruiker voor zijn gebruikersaccount een ongeschikt wachtwoord heeft gekozen of het wachtwoord niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden veroorzaakt, voor wie de gebruiker de toegang tot de diensten mogelijk heeft gemaakt.

10. Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht
10.1. Alle aanspraken voortvloeiende uit en verband houdende met het abonnement zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Midden- Nederland, locatie Utrecht.
10.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met het abonnement geldt uitsluitend het Nederlands recht.

11. Slotbepalingen
11.1. Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige voorwaarden moeten regelingen van kracht worden die het economische doel van de voorwaarden bij een evenredige behartiging van de belangen van beide partijen het meest benaderen.

Voor vragen over de App of de Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice.