Gebruikersvoorwaarden Mijn SEAT App


Wij leggen uit.
 

Pon's Automobielhandel B.V. ("PAH") is de importeur van onder andere SEAT voertuigen in Nederland en maakt onderdeel uit van de PON Groep (hieronder gedefinieerd). MIND B.V. ("MIND") maakt eveneens onderdeel uit van de PON Groep (hieronder gedefinieerd) en is de aanbieder van de "Mijn SEAT App" ("App"). Via de App kunnen - in combinatie met de daarbij behorende in het voertuig geplaatste module van MIND B.V. (hierna: de "Module") - (persoons)gegevens ("Gegevens") uit het door u gebruikte voertuig worden verwerkt. 

MIND is, evenals PAH, gevestigd aan de Zuiderinslag 2 te Leusden. MIND en PAH zijn beide verbonden aan Pon Holdings B.V. (hierna: “PON”) en behoren tot de groep van PON ("PON Groep").

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de App, de Module en het Abonnement.

1. Definities
1.1. Abonnement: het abonnement noodzakelijk voor het gebruik van de App en de Module.
1.2. App: de Mijn SEAT App.
1.3. Gebruiker: de natuurlijke persoon welke op enigerlei wijze gebruik maakt van de App.
1.4. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
1.5. Module: de boardcomputer met SIM-kaart welke in de auto van de Gebruiker is geïnstalleerd en noodzakelijk is voor het gebruik van de App.


2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de App en de daarmee verstrekte Diensten, de Module en het Abonnement. 
2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in de App.
2.3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden. 
2.4. Uitsluitend deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Gebruiker naar zijn eigen of andere voorwaarden. MIND wijst uitdrukkelijk de eventueel door Gebruiker van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand.
2.5. Alvorens de App kan worden gebruikt dient de Gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van het Privacy Statement en deze vervolgens te accepteren.
2.6. Het Privacy Statement en de Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op https://www.seat.nl/mijnseatapp/app-ps-20/ 
 en https://www.seat.nl/mijnseatapp/app-tc-20/.
2.7. Daar waar de App gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. MIND is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n). 
2.8. Indien via de App eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van MIND van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze aanvullende voorwaarden. 

3. Voertuig
De Module behoort tot/is een vast onderdeel van het voertuig waarin het is geplaatst. Onverhoopte verwijdering dan wel ander gebruik van de in deze Module aanwezige SIM-kaart leidt per direct tot de beëindiging van het Abonnement. Alle met deze verwijdering gepaard gaande kosten en eventuele schade (direct en indirect) zijn voor rekening en risico van de Gebruiker. 

4. Diensten

4.1. De in de App aangeboden diensten zijn: 
Dashboard
Waarschuwingslampjes
Ritregistratie
Rijstijl
Onderhoud
Pechhulp
Parkeerservice
Locatie auto
Bewegingsalert
Diefstal melden
Private lease 
De Diensten kunnen door MIND (eenzijdig) worden gewijzigd.
4.2. De Diensten worden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld middels de App. De App communiceert hiervoor met de Module via het mobiele datanetwerk.
4.3. De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deïnstalleren. Om de verwerking van gegevens van de Module stop te zetten, dient de Gebruiker het voertuig te ontkoppelen in de App.

5. Dataverbinding

5.1. De dataverbinding tussen de Module en het softwareplatform wordt gefaciliteerd door MIND. De kosten maken deel uit van het Abonnement. 
5.2. Het functioneren en de prestaties (snelheid) van de mobiele dataverbinding is afhankelijk van factoren waar MIND geen invloed op heeft. Hiertoe behoren in het bijzonder storing, vermindering en/of onderbreking van de mobiele dataverbinding. MIND is hiervoor niet aansprakelijk.
5.3. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor het daarvoor noodzakelijke mobiele apparaat met (internet)verbinding. 

6. Gebruikersaccount

6.1. Om gebruik te kunnen maken van de App dient de Gebruiker zich te registreren in de App door een gebruikersaccount aan te maken. 
6.2. De Gebruiker kan in zijn gebruikersaccount maximaal 1 geschikt voertuig registreren. Een geschikt voertuig beschikt door voormelde registratie over een Abonnement.
6.3. Het gebruikersaccount is geldig voor de in artikel 7 genoemde looptijd van het Abonnement.
6.4. Voor een juist registratieproces dient de Gebruiker te beschikken over een smartphone met iOS of Android, een geldig e-mailadres en een geldig mobiel telefoonnummer.
6.5. Het wachtwoord dient door de Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Ingeval een wachtwoord bekend is geworden voor een derde, dient de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer in zijn gebruikersaccount kan aanmelden – contact op te nemen met de SEAT klantenservice via https://www.seat.nl/contact.
6.6. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de gegevens ingevoerd voor zijn gebruikersaccount waarheidsgetrouw en volledig zijn. Aangezien de communicatie met de Gebruiker onder andere via e-mail verloopt, moet de Gebruiker over een geldig e-mailadres beschikken en toegang hebben tot het bijbehorende e-mailaccount. Indien het e-mailadres of andere gegevens van de Gebruiker wijzigen, dan moeten deze per direct in het gebruikersaccount van de Gebruiker worden bijgewerkt.

7. Looptijd

7.1. De looptijd van het Abonnement is vierentwintig (24) maanden vanaf datum autoregistratie deel 1A. Na verloop van deze periode eindigt het Abonnement automatisch. De Gebruiker kan door MIND een aanbod krijgen om – tegen vergoeding – het Abonnement te verlengen. 
7.2. MIND behoudt zich het recht voor zolang het Abonnement kosteloos door MIND aan de Gebruiker wordt verstrekt, om tussentijds, zonder opgave van reden, het Abonnement te beëindigen. 

8. Gebruik van de diensten, verantwoordelijkheid van de Gebruiker
8.1. De App mag tijdens het rijden niet worden gebruikt door de Gebruiker wanneer deze het voertuig zelf bestuurt.
8.2. MIND verleent aan de Gebruiker voor de looptijd van het Abonnement een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor de duur van het Abonnement voor het gebruik van de App, uitsluitend ten behoeve van niet-commerciële doeleinden van de Gebruiker. 
8.3. De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, (laten) reproduceren, namaken, kopiëren, dupliceren, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MIND. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
8.4. MIND heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. 
8.5. MIND kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van de Gebruiksvoorwaarden.
8.6. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van de Module, de App en het Abonnement niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal de Gebruiker bij het gebruik van de Module en de App op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken ten laste van MIND of derden, noch de Module en de App op zodanige wijze gebruiken dat de goede werking van de Diensten en/of de App wordt verstoord. Gebruiker vrijwaart MIND tegen alle vorderingen van derden, de fiscus daaronder begrepen, voor schade die het gevolg is van/verband houdt met het (onjuiste) gebruik van de Module, de App en/of het Abonnement.
8.7. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
8.8. MIND is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App, Module en Diensten.
8.9. De Gebruiker vrijwaart MIND voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van de App, de Module en/of de Diensten. De Gebruiker zal MIND alle redelijke schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die MIND als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. 
8.10. Gebruiker dient te allen tijde de brandende waarschuwingslampjes op het dashboard van het voertuig in acht te nemen en daarnaar te handelen ten behoeve van onderhoud en service, ook als de App anders aangeeft.
8.11. De Gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om bij verkoop/overdracht van het voertuig de nieuwe bestuurder te attenderen op de Module en het voertuig in zijn/haar gebruikersaccount te ontkoppelen in de App. De nieuwe bestuurder kan gebruik maken van de App en de Module conform deze Gebruiksvoorwaarden voor de resterende duur van het Abonnement.
8.12. De Gebruiker dient een derde (anders dan bestuurder) te attenderen op de Module en bijbehorende verwerking van (persoons-)gegevens alvorens deze derde gaat rijden in het betreffende voertuig.
8.13 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om in de App aan te geven of zijn telefoonnummer of e-mailadres gebruikt mag worden door MIND, PAH (als importeur van SEAT) en andere ondernemingen binnen de PON Groep om de Gebruiker te benaderen voor aanbiedingen van gelijksoortige producten en/of diensten. De Gebruiker kan te allen tijde en alleen via de App zijn toestemming hiervoor intrekken. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het Privacy Statement.
8.14 Indien de Gebruiker een zakelijke berijder is dan bestaat de mogelijkheid dat betrokken leasemaatschappij en/of wagenparkbeheerder en/of mobiliteitsbudgetpartij gegevens ontvangen over de Gebruiker en het voertuig. Tegen deze gegevensverstrekking kan de Gebruiker bezwaar maken bij de desbetreffende partij(en), die conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden aangemerkt als verantwoordelijke. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het Privacy Statement.
8.15. In geval van overtreding van de verboden in dit artikel 8 is MIND bevoegd de Diensten en/of het gebruik van de App door de Gebruiker zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te beëindigen. MIND is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheid.
8.16. Behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid is MIND niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de App en het niet (volledig) functioneren van de (mobiele) verbinding van de Gebruiker, MIND of van derden, waardoor de Diensten niet (volledig) kunnen worden geleverd. 
8.17. Indien de Gebruiker gebruik maakt van de functie “Diefstal melden” dan dient de gebruiker in de app zijn voertuig te ontkoppelen op verzoek van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Deze ontkoppeling is noodzakelijk om deze dienst te kunnen verlenen: vanaf dat moment heeft alleen het LIV nog de beschikking over de gegevens van het voertuig.

9. Verantwoordelijkheid van MIND

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot de (inhoud van de) Diensten, de App en de Module, waaronder onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij MIND, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van de App. 
9.2. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. MIND kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. MIND spant zich in voor een goed functionerende App en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen. 
9.3. MIND kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.
9.4. MIND is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van het Abonnement. De Gebruiker gebruikt de App en de Diensten op eigen risico. 
9.5. MIND is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan doordat de Gebruiker voor zijn gebruikersaccount een ongeschikt wachtwoord heeft gekozen of het wachtwoord niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden veroorzaakt, voor wie de Gebruiker de toegang tot de Diensten mogelijk heeft gemaakt.

10. Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

10.1. Alle aanspraken voortvloeiende uit en verband houdende met de App, Module, Diensten en/of het Abonnement zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
10.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met de App, Module, Diensten en/of het Abonnement geldt uitsluitend het Nederlands recht.

11. Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden
11.1. MIND is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via de App de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker van de App wordt geadviseerd de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Gebruiksvoorwaarden, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze website of een notificatie via de App of per e-mail. 
11.2. Door het gebruik van de App voort te zetten nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de App, op deze website of via e-mail, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld.
11.3. Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker het gebruik van de App te beëindigen. Voor zover wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door MIND te verschaffen prestaties onder de met de Gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van de App, wordt de Gebruiker daarbij in de gelegenheid gesteld om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice. Op https://www.seat.nl/contact kunt u het e-mailadres of telefoonnummer raadplegen. 
11.4. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn hieronder te raadplegen:

Gebruiksvoorwaarden versie februari 2017


12. Slotbepalingen
12.1. Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige voorwaarden moeten regelingen van kracht worden die het economische doel van de voorwaarden bij een evenredige behartiging van de belangen van beide partijen het meest benaderen.

De klantenservice van MIND wordt uitgevoerd door PAH in opdracht van MIND. Voor vragen over de App of de Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice van MIND via https://www.seat.nl/contact.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2018.