SEAT

'Publicatiedatum: 20 februari 2017'

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. 

Pon's Automobielhandel B.V. ("PON") is de importeur van onder andere SEAT voertuigen in Nederland en maakt onderdeel uit van de PON Groep (hieronder gedefinieerd). MIND B.V. ("MIND") maakt eveneens onderdeel uit van de PON Groep (hieronder gedefinieerd) en is de aanbieder van de "Mijn SEAT App" ("App"). Via de App kunnen - in combinatie met de daarbij behorende in het voertuig geplaatste module van MIND B.V. (hierna: de "Module") - (persoons-)gegevens ("Gegevens") uit het door u gebruikte voertuig worden verwerkt.

MIND is, evenals PON, gevestigd aan de Zuiderinslag 2 te Leusden. MIND en PAH zijn beide verbonden aan Pon Holdings B.V. (hierna: “PON”) en behoren tot de groep van PON ("PON Groep").

In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe MIND, als 'verantwoordelijke' in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp"), uw Gegevens als gebruiker van de App verwerkt. Bij het aanmeldingsproces in de App krijgt u de mogelijkheid om voor deze verwerking uitdrukkelijk uw toestemming te geven.

Gegevens die worden verwerkt

De volgende Gegevens worden verwerkt en verzameld:

 • uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, de door u geselecteerde voorkeursdealer en de gegevens met betrekking tot uw toestemming/bezwaar (opt-in/opt-out) voor benadering via telefoon en/of e-mail;

 • voertuig- en onderhoudsgegevens: kenteken, kilometerstand, status dashboardlampjes, datum volgende onderhoudsbeurt en APK-datum;

 • ritgegevens: start- en stoplocatie, start- en stoptijdstip, duur, lengte, gemiddelde snelheid en Rijstijl-score;

 • locatiegegevens: actuele locatie van het voertuig; en

 • rijstijlgegevens: uw Rijstijl-score en positie in de Rijstijl-ranglijst.

Zakelijke gebruikers

Het is mogelijk dat uw voertuig zakelijk door uw werkgever wordt ingezet en dat uw werkgever en/of leasemaatschappij en/of mobiliteitsbudgetpartij Gegevens van u en het voertuig waarvan u gebruiker bent, verwerkt. Zakelijk gebruik van uw voertuig heeft geen invloed op het gebruik en de functionaliteit van de App. Of uw werkgever, leasemaatschappij of mobiliteitsbudgetpartij Gegevens van u verwerkt, is inzichtelijk bij instellingenschermen van de App. Conform de Wbp worden deze partijen zelfstandig aangemerkt als 'verantwoordelijke' en zijn deze partijen zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wbp. Eventuele bezwaren tegen of opmerkingen c.q. vragen over de verwerking door/verstrekking aan deze partij(en) van deze Gegevens dienen rechtstreeks te worden gericht aan deze partij(en).

Doeleinden van verwerking

Via de App en de Module worden Gegevens voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om de App aan u te kunnen aanbieden en de diensten uit de App te kunnen leveren;

 • om de communicatie met de door u geselecteerde voorkeursdealer te faciliteren zodat deze (proactief) met u contact op kan nemen in geval er een storing in het voertuig optreedt of om een onderhoudsbeurt in te plannen;

 • om, indien u gebruikt wenst te maken van de diensten van de SEAT Mobiliteitsservice, de SEAT Mobiliteitsservice te faciliteren met de locatiegegevens (zijnde actuele/real-time locatiegegevens) en de technische gegevens van het voertuig van de gebruiker in geval van pech;

 • om, indien u gebruikt wenst te maken van de parkeerservice, de parkeerservice te faciliteren met kenteken, ritgegevens (alleen start- en stoptijdstip) en actuele locatie van het voertuig;

 • om, indien en voor zover rechtens vereist u daarvoor toestemming geeft, u te voorzien van promotionele berichten zoals aanbiedingen/aankondigingen en u op de hoogte te houden van acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en overige producten of diensten, welke kunnen worden verstuurd door MIND, PON (als importeur van SEAT) en andere ondernemingen binnen de PON Groep;

 • om u notificaties te sturen bij service en onderhoud aan het voertuig;

 • om, indien van toepassing, uw werkgever en/of haar wagenparkbeheerder, te faciliteren met voertuig- en onderhoudsgegevens, ritgegevens, locatiegegevens en rijstijlgegevens ten behoeve van optimaliseren van bedrijfsvoering, CO2 footprint doeleinden en teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • om, indien van toepassing, uw mobiliteitsbudgetpartij, te faciliteren met voertuiggegevens en ritgegevens ten behoeve van optimaliseren van bedrijfsvoering, CO2 footprint doeleinden en teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen; en

 • om, indien van toepassing, uw leasemaatschappij, te faciliteren met voertuig- en onderhoudsgegevens en rijstijlgegevens ten behoeve van optimaliseren van bedrijfsvoering, CO2 footprint doeleinden en teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

MIND verstrekt uw persoonsgegevens aan de volgende derden:

 • ritgegevens zijn voor de gebruiker van de App toegankelijk. De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle ritgegevens zelf direct (en permanent) te verwijderen;

 • voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met PAH en de voorkeursdealer welke in de App door u wordt geselecteerd;

 • indien van de SEAT Mobiliteitsservice gebruik wordt gemaakt, worden de locatie-, voertuig- en onderhoudsgegevens gedeeld met de aanbieder van SEAT Mobiliteitsservice. SEAT Mobiliteitsservice zal u vóór het raadplegen van de genoemde persoonsgegevens telefonisch om toestemming vragen om de locatiegegevens van de in het voertuig geïnstalleerde Module te gebruiken, en deze enkel verwerken nadat u daarvoor mondeling telefonisch toestemming heeft verleend;

 • indien van de parkeerservice gebruik wordt gemaakt, welke dienst wordt aangeboden door een derde, worden locatiegegevens, ritgegevens (alleen start- en stoptijdstip van parkeren) en het kenteken gedeeld met de aanbieder van deze parkeerservice. U dient hiervoor een eigen account te hebben bij de aanbieder van de parkeerservice. In de App wordt eenmalig om toestemming gevraagd voor het verstrekken van uw gegevens aan deze aanbieder;

 • indien van toepassing, worden gegevens aan uw werkgever en/of mobiliteitsbudgetpartij en/of leasemaatschappij verstrekt zoals omschreven in dit Privacy Statement onder 'Zakelijke gebruikers';

 • uw Rijstijl-score wordt opgenomen in de Rijstijl-ranglijst. De daarbij behorende persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers van de App. De Rijstijl-score wordt ook wel 'rijstijl' genoemd in de App;

 • PAH en/of de door u geselecteerde voorkeursdealer kan uw persoonsgegevens en voertuig- en onderhoudsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen ten aanzien van de dienstverlening inzake de Module en App, tenzij u uw toestemming daarvoor intrekt. U kunt uw instemming intrekken via de klantenservice en/of uw voorkeursdealer;

 • indien van toepassing, kunnen voor analytische/statistische verwerkingen Gegevens in geanonimiseerde vorm worden verstrekt aan PON en ondernemingen binnen de PON Groep ten behoeve van de volgende doeleinden: eigen marktonderzoek, historische analyse om trends en correlaties in gegevens te ontdekken, om een bijdrage te leveren aan onderzoek voor onder meer maatschappelijke en/of wetenschappelijke doelen. Deze gegevens kunnen bestaan uit voertuig- en onderhoudsgegevens, ritgegevens, rijstijlscores en locatiegegevens. Deze verstrekking wordt zorgvuldig voorbereidt en zal altijd plaatsvinden op basis van gegevens die niet herleidbaar (anoniem) zijn naar u als gebruiker (natuurlijk persoon). Uw toestemming hiervoor kan verstrekt en ingetrokken worden in de App en is te vinden onder 'Gegevensgebruik' bij het instellingen menu; en

 • indien u een storing of een vraag heeft over de App of Module, kunnen gekwalificeerde medewerkers van MIND, uw voorkeursdealer en/of door MIND ingeschakelde leveranciers toegang hebben tot uw persoonsgegevens teneinde u hieromtrent assistentie te verlenen.

MIND zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

 • voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden;

 • in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden;

 • in het kader van een transactie, bijvoorbeeld wanneer MIND besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. MIND kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie; en/of

 • in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.

Derden aan wie MIND uw Gegevens kan verstrekken, zoals uw werkgever, mobiliteitsbudgetpartij of leasemaatschappij, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wbp. MIND is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw Gegevens door deze derden.

Door MIND ingeschakelde derden bij het aanbieden van de App werken onder instructie en verantwoordelijkheid van MIND op basis van gemaakte afspraken. Indien deze derden conform de Wbp worden aangemerkt als bewerker, zal MIND adequate schriftelijke afspraken maken met deze derden ter naleving van de Wbp.

Stopzetten verwerken van persoonsgegevens en opt-out (intrekken toestemming)

U heeft op ieder moment de keuze om het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door MIND stop te zetten. Dit kan door uw voertuig in het instellingenscherm van de App te ontkoppelen en de App vervolgens te de-installeren. U kan dan geen gebruik meer maken van de App. Met de de-installatie van de App komt voor zakelijke gebruikers de in dit Privacy Statement beschreven gegevensverstrekking naar (indien van toepassing op de situatie van de gebruiker) de (wagenparkbeheerder van de) werkgever en/of leasemaatschappij en/of mobiliteitsbudgetpartij niet te vervallen: deze partij(en) blijven de beschikking houden over dezelfde gegevens dan wanneer de App wel geïnstalleerd zou zijn. Voor meer informatie, raadpleeg ook 'Zakelijke gebruikers' in dit Privacy Statement.

In het kader van het gebruik van de App kunt u berichten, waaronder maar niet beperkt tot commerciële communicatie alsmede serviceberichten, ontvangen van ondernemingen binnen de PON Groep, alsmede de door u geselecteerde voorkeursdealer. Indien u deze berichten niet langer wenst te ontvangen kunt u gebruik maken van de opt-out mogelijkheden die raadpleegbaar zijn onder 'Gegevensgebruik' bij het instellingen menu alsmede onderaan ieder bericht dat u ontvangt.

Opslag van Gegevens & bewaartermijnen

De Gegevens die worden verzameld via de App en de Module worden opgeslagen op een server van een leverancier van MIND in de Europese Economische Ruimte. MIND bewaart de Gegevens niet langer dan noodzakelijk om u de functionaliteiten in de App aan te bieden en passend bij de genoemde doeleinden voor verwerking van deze Gegevens.

Ten aanzien van de ritgegevens geldt in het bijzonder de volgende bewaartermijn. Na ommekomst van ieder kalenderjaar zijn de in het daaraan voorafgaande kalenderjaar verzamelde ritgegevens nog maximaal 24 maanden beschikbaar na het begin van dit nieuwe kalenderjaar. Deze bewaartermijn van 24 maanden geldt ook voor gebruikers welke de App hebben gede-installeerd, vanaf het moment dat de App gede-installeerd is. U heeft de mogelijkheid om ook zelf op elk moment ritgegevens en bijbehorend brandstofverbruik en rijstijlscores definitief te verwijderen vanuit de app.

Indien u de ritgegevens gebruikt voor een belastingaangifte, dan dient u deze ritgegevens zelf te bewaren op de door de Belastingdienst voorgeschreven wijze en, indien van toepassing, in overeenstemming met de door de Belastingdienst voorgeschreven bewaartermijnen.

Analytics

De App maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de wijze waarop de gebruiker de App gebruikt te analyseren en vervolgens met behulp van deze informatierapporten over het gebruik van de App op te stellen voor MIND. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de App wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker deze App gebruikt en rapporten over deze activiteiten op te stellen voor MIND.

Google mag de door de cookies gegenereerde informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van Google Analytics is nodig voor een goede werking van de App. Door gebruik te maken van de App geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

MIND heeft adequate technische (via onder andere veilige servers, firewalls en het elektronisch beveiligen en versleutelen van de gegevensverbinding en bijbehorende verwerkingen) en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking en verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking en dat de overbrenging van uw Gegevens van het voertuig en de App naar de servers op een veilige manier geschiedt.

Andere bestuurders van het voertuig van de gebruiker

MIND noch de voorkeursdealer of één van de andere betrokken partijen kan vaststellen wie er precies in het voertuig rijdt. De gebruiker van de App weet dat wel en dient de medebestuurders op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de in het voertuig geïnstalleerde Module en de hieraan verbonden verwerking van persoonsgegevens en overige informatie die via App verkregen kan worden.

Wijzigingen van dit Privacy Statement

MIND is gerechtigd dit Privacy Statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de gebruiker echter altijd via de App de meest recente versie kan raadplegen. De gebruiker van de App wordt geadviseerd de inhoud van dit Privacy Statement regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in dit Privacy Statement, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze website of een notificatie via de App of per e-mail.

Door het gebruik van de App voort te zetten nadat het Privacy Statement is gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt u in met de toepasselijkheid van het gewijzigde Privacy Statement. Alle eventuele wijzigingen in het Privacy Statement treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de App, op deze website of via e-mail, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld.

Indien u niet instemt met wijzigingen in het Privacy Statement, dient u het gebruik van de App te beëindigen. Voor zover wijzigingen in het Privacy Statement leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door MIND te verschaffen prestaties onder de met u gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van de App, wordt u daarbij in de gelegenheid gesteld om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice. Op http://www.seat.nl/contact kunt u het e-mailadres of telefoonnummer hiervoor raadplegen. 

In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn hieronder te raadplegen:

Vragen & recht op inzage en correctie

Voor vragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de klantenservice van MIND. De klantenservice van MIND wordt uitgevoerd door PON in opdracht van MIND. Op http://www.seat.nl/contact kunt u de contactgegevens van de klantenservice van MIND raadplegen.